Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34065
Title: Tác động của phong cách lãnh đạo và văn hóa tổ chức đến hiệu quả tài chính của các DNNVV tỉnh Sóc Trăng
Authors: Phan, Anh Tú
Phạm, Thái Bảo
Keywords: DNNVV
Hiệu quả tài chính
Phong cách lãnh đạo
Văn hóa tổ chức
Sóc Trăng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 30 .- Tr.93-97
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động của phong cách lãnh đạo và văn hóa tổ chức đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Sóc Trăng. Bài viết sử dụng số liệu thu thập được từ một mẫu khảo sát gồm 200 đáp viên đang làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM). Kết quả nghiên cứu cho thấy, phong cách lãnh đạo và văn hóa tổ chức có tác động thuận chiều đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34065
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.67 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.