Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34157
Title: Một số đặc điểm của trí thức Việt Nam trong khánh chiến chống thực dân Pháp
Authors: Nguyễn, Thanh Hóa
Keywords: Trí thức
Tầng lớp trí thức
Trí thức tham gia kháng chiến
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 10 .- Tr.37-43
Abstract: Trí thức Việt Nam trong bất kỳ giai đoạn nào cũng có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự hưng vong của đất nước. Lịch sử chống giặc ngoại xâm của Việt Nam, đặc biệt là giai đoạn kháng chiến chống Pháp (1945-1954) in đậm sự đóng góp to lớn của tầng lóp trí thức trong cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của toàn dân. Bài viết tập trung phân tích một số đặc điểm của trí thức Việt Nam trong kháng chiến chống thực dân Pháp, qua đó rút ra những nhận định bước đầu vế tầng lớp này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34157
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.28 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.