Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34210
Title: Khảo sát một số hoạt tính sinh học của dịch chiết rễ cây Mật nhân [Eurycama tangifoha Jack) thu hái ở vùng núi huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai
Authors: Võ, Khánh Hà
Trương, Thị Minh Hạnh
Giang, Thị Kim Liên
Mai, Thị Phương Chi
Trần, Thị Phương Thảo
Keywords: Dịch chiết
Gia Lai
Hoạt tính sinh học
Kháng viêm
Rễ cây mật nhân
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 05 .- Tr.56-61
Abstract: Dịch chiết nước không có khả năng ức chế các cytokine tiền viêm làTNF alpha, IL-6 (proinflammatory cytokines), không có khả năng ức chế enzym a-glucosiđase với nồng độ thử thấp hơn hoặc bằng 256 pg/mL và không có khả năng gây độc tế bào ung thư với các dòng MKN7, SW626, HL-60, SK-Mel-2, NIH/3T3. Dịch chiết ethanol 80% có khả năng gây độc tế bào ung thư với các dòng tế bào ung thư trên các dòng KB, Hep-G2, Lu, MCF7 ở mức trung bình yếu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34210
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.12 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.166.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.