Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34214
Title: Nghiên cứu cấu trúc hình học của cluster Si12 pha tạp nguyên tử As
Authors: Ngô, Thị Hồng Tâm
Phạm, Minh Nguyệt
Đinh, Nguyễn Trọng Nghĩa
Keywords: Cluster Si
Phương pháp DFT
Cấu trúc hình học
Cluster Silic pha tạp Asen
Năng lượng liên kết
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 33 .- Tr.72-76
Abstract: Bài báo này thực hiện tối ưu hóa cấu trúc cluster Si12 có pha tạp nguyên tử As, với số lượng nguyên tử pha tạp là 1,2 và 3 để xác định các isomer có năng lượng thấp nhất. Phương pháp tính toán thực hiện là phương pháp phiếm hàm mật độ (Density Functional Theory – DFT) với phiếm hàm được chọn là B3LYP, rất phù hơph với cluster Si. Từ đó, độ bền tương đối của các isomer này và cluster Si thuần túy được đánh giá thông qua năng lượng liên kết. Kết quả tính toán cho thấy Cluster Si12 khi pha tạp 2 nguyên tử As là bền nhất so với cluster Si12 thuần túy và pha tạp các số lượng nguyên tử As khác.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34214
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.11 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.