Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34242
Title: Tư tưởng của C. Mác theo phân phối theo lao động - nguyên tắc góp phần đảm bảo công bằng trong nền sản xuất có phân hóa sở hữu
Authors: Ngô, Tuấn Nghĩa
Keywords: Phân phối theo lao động
Phân hóa sở hữu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 9 .- Tr.27-35
Abstract: Trên cơ sở tiếp cận duy vật về lịch sử và chỉ rõ bản chất của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa thông qua học thuyết giá trí thặng dư, C.Mác đã phát hiện ra rằng chừng nào còn có sự phân hóa về sở hữu trong xã hội, chừng đó còn tồn tại hiện tượng phân hóa về thu nhập do sự khác nhau về địa vị kinh tế của các chủ thế trong xã hội. Phương thức để làm giảm khoảng cách phân hóa ấy, trong điều kiện chưa thể thực hiện phân phối theo nhu cầu là thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34242
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.72 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.