Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34297
Nhan đề: Đổi mới tổ chức bộ máy cơ quan UBKT các cấp; Nâng tầm vị thế UBKT
Tác giả: Trần, Duy Hưng
Từ khoá: Đổi mới tổ chức
Cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp
Nâng tầm vị thế
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 07 .- Tr.31-34,72
Tóm tắt: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có vai trò đặc biệt quan trọng trong kiểm soát quyền lực, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Từ năm 1948 trở về trước, công tác kiểm tra của Đảng do các cấp ủy và chi bộ tiến hành. Cuối năm 1948 đến nay, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, quy mô tổ chức, điều kiện hoạt động của Đảng trong từng thời kỳ, cơ quan kiểm tra chuyên trách của Đảng từng bước được tổ chức, kiện toàn, ngày càng hoàn chỉnh.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34297
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.87 MBAdobe PDF
Your IP: 35.171.146.141


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.