Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34343
Title: Vai trò của người Việt trong phát triển thương mại và dịch vụ ở vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc
Authors: Tạ, Thị Tâm
Keywords: Người Việt
Thương mại
Dịch vụ
Vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 04 .- Tr.14-24
Abstract: Các hoạt động thương mại và dịch vụ ở vùng biên giới Việt – Trung được khôi phục 1989 và mở rộng từ khi quan hệ Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa năm 1991. Các tộc người ở vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy những hoạt động thương mại và dịch vụ, góp phần làm thay đổi bộ mặt kinh tế ở khu vực này. Bài viết tập trung làm rõ thêm vai trò của người Việt (Kinh) trong việc hình thành các trung tâm thương nghiệp và phát triển dịch vụ ở vùng biên giới, đồng thời thúc đẩy các quan hệ thương mại và dịch vụ xuyên biên giới cũng như những ảnh hưởng của người Việt trong các hoạt động kinh tế này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34343
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.61 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.