Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35004
Nhan đề: Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội trong quá trình cải cách mở cửa ở Trung Quốc
Tác giả: Hoàng, Thế Anh
Từ khoá: Trung Quốc
Cải cách mở cửa
Kinh tế thị trường
Phát triển kinh tế
Phát triển xã hội
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 10 .- Tr.03-12
Tóm tắt: Bài viết nhìn lại 40 năm phát triển kinh tế gắn với phát triển xã hội ở Trung Quốc trong quá trình cải cách mở cửa, cho thấy, giai đoạn đầu cải cách mở cửa đến đầu những năm 2000, Đảng và Chính phủ Trung Quốc đã chú trọng ưu tiên tăng trưởng, phát triển kinh tế bằng mọi giá, coi nhẹ phát triển xã hội. Giai đoạn từ đầu những năm 2000 lại đây, Đảng và Chính phủ Trung Quốc đã chú trọng vừa phát triển kinh tế vừa phát triển xã hội. Tuy nhiên, để giải quyết được những vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch sang nền kinh tế thị trường, tiến tới cùng giàu có là một quá trình lâu dài và gian nan.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35004
ISSN: 0868-3670
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Trung Quốc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.87 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.