Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35351
Title: Hợp nhất cơ quan ủy ban kiểm tra cấp ủy với cơ quan thanh tra nhà nước cấp huyện - kinh nghiệm từ thực tiễn tỉnh Quảng Ninh
Authors: Trần, Duy Hưng
Keywords: Hợp nhất
Cơ quan
Ủy ban
Cấp huyện
Quảng Ninh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 949 .- Tr.86-90
Abstract: Từ năm 2015, tỉnh Quảng Ninh bắt đầu thực hiện nhất thể hóa chức danh người đứng đầu cơ quan ủy ban kiểm tra cấp ủy và chánh thanh tra ở cấp huyện một cách thận trọng ở những nơi có đủ điều kiện về nhân sự. Đến giữa năm 2018, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành việc hợp nhất cơ quan ủy ban kiểm tra - thanh tra ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh, qua đó bước đầu rút ra một số kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện công việc có ý nghĩa quan trọng này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35351
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.76 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.