Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35561
Title: Vai trò của nữ giám đốc điều hành đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp: Nghiên cứu điển hình tại các công ty gia đình niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Hoàng, Hải Yến
Keywords: Ảnh hưởng
Nữ giám đốc điều hành
Giám đốc điều hành
Hiệu quả hoạt động
Công ty gia đình niêm yết
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý và Kinh tế Quốc tế;Số 126 .- Tr.99-111
Abstract: Bình đẳng giới trong quản lý và điều hành doanh nghiệp là chủ đề được xã hội quan tâm. Trong bối cảnh này, khi các doanh nghiệp có xu hướng lựa chọn nhiều lãnh đạo nữ, thì các nữ giám đốc điều hành (CEO) càng có cơ hội và điều hành để khẳng định vai trò trong hoạt động của các doanh nghiệp. Bài viết đánh giá ảnh hưởng của nữ CEO đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bằng việc sử dụng chỉ tiêu lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) tại các công ty gia đình niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2012 – 2018. Kết quả nghiên cứu chỉ ra vai trò tích cực của nữ CEO đến hiệu quả hoạt động của các công ty này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35561
ISSN: 2615-9848
Appears in Collections:Quản lý và Kinh tế Quốc tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.12 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.227.208.0


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.