Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35606
Title: Kitô hữu và sự chuyển biến chính trị-xã hội ở Đông Á: trường hợp Việt Nam
Authors: Nguyễn, Quang Hưng
Nguyễn, Thị Bạch Yến
Keywords: Công giáo
Đạo Tin Lành
Kitô hữu
Chuyển biến chính trị-xã hội
Việt Nam
Bản đảo Triều Tiên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo;Số 07 .- Tr.23-42
Abstract: Bài viết này làm rõ vai trò của cộng đồng Kitô hữu đối với việc thiết lập trật tự thế giới mới liên quan tới Việt Nam và có một vài so sánh với bán đảo Triều Tiên, trên hai khía cạnh: I) Góp phần chấm dứt chế độ quân chủ Khổng giáo, là một tác nhân trong việc kiến tạo nhà nước nửa thế tục và thế tục giai đoạn thuộc địa và hậu thuộc địa; 2) Góp phần hình thành tầng lớp trí thức mới, tầng lớp tinh tú trong xã hội Việt Nam từ thời thuộc địa đến nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35606
ISSN: 1859-0403
Appears in Collections:Nghiên cứu Tôn giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.13 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.