Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35818
Nhan đề: Chính sách phát triển nguồn nhân lực khu vực công trước bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
Tác giả: Bùi, Văn An
Từ khoá: Chính sách
Nguồn nhân lực
Bối cảnh
Cách mạng công nghiệp 4.0
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 571 .- Tr.04-06
Tóm tắt: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng công nghiệp 4.0) tạo ra những cơ hội mới nhưng đồng thời cũng đem đến những thách thức đối với hoạt động quản lý trong khu vực công mà chủ thể trực tiếp thực hiện vai trò quản lý đó là đội ngũ nhân lực lãnh đạo trong khu vực công. Vì vậy, phát triển nguồn nhân lực khu vực công là tất yếu, mang tính khách quan để đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội của Nhà nước hiện nay. Bài viết tập trung phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn cũng như đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực khu vực công trước bối cảnh những thuận lợi và khó khăn của làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35818
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.24 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.