Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36068
Title: Xây dựng mô hình "Một cửa" trong cung ứng dịch vụ công tại đơn vị sự nghiệp công lập
Authors: Phùng, Thị Phong Lan
Keywords: Xây dựng mô hình "Một cửa"
Cung ứng
Dịch vụ công
Công lập
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 17(343) .- Tr.44-46
Abstract: Dưới ảnh hưởng của xu hướng cải cách nhằm chú trọng vào tính phục vụ của khu vực công cũng như để đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng, các đơn vị sự nghiệp công lập của nước ta đang nỗ lực đổi mới, gia tăng hiệu quả hoạt động, đảm bảo tính cạnh tranh. Do đó, cần thiết phải xây dựng mô hình “Một cửa” trong cung ứng dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn đó.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36068
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.