Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36188
Title: Những bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng tám năm 1945
Authors: Bùi, Đình Phong
Keywords: Hồ Chí Minh
Cách mạng Tháng Tám
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 09 .- Tr.26-30
Abstract: Nghiên cứu thấu đáo tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối lãnh đạo của Đảng gắn với thực tiễn hiện nay, bài viết rút ra một số bài học kinh nghiệm từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Đó là bài học về nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về đại đoàn kết toàn dân tộc. Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; về mối quan hệ giữa chất lượng và số lượng; về gắn kết chặt chẽ ý Đảng với lòng dân, đem sức ta mà tự giải phóng cho ta.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36188
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.57 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.