Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36255
Nhan đề: Tăng trưởng xanh – con đường thực hiện tăng trưởng bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam
Tác giả: Bùi, Quang Tuấn
Hà, Huy Ngọc
Từ khoá: Tăng trưởng xanh
Biến đổi khí hậu
Chiến lược tăng trưởng quốc gia
Phát triển bền vững
Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 08 .- Tr.47-62
Tóm tắt: Trong bối cảnh mới của thế giới và của Việt Nam, tăng trưởng xanh là con đường tất yếu của sự phát triển. Vì vậy, muốn củng cố nền tảng của tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững, Việt Nam phải coi tăng trưởng xanh như trụ cột xuyên suốt để định hình các chiến lược, các chính sách, các kế hoạch phát triển một cách đồng bộ và đồng hướng. Trong khuôn khổ bài tạp chí, bài viết này chỉ đề cập đến việc thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia Chương trình nghị sự 2030 và những chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu trong bối cảnh mới hiện nay theo hướng tăng trưởng xanh, từ đó đưa ra một số khuyến nghị chính sách.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36255
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
10.91 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.