Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36296
Nhan đề: Mức độ biến động tỷ giá và truyền dẫn tỷ giá hối đoái ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Thị Ngọc Trang
Quách, Doanh Nghiệp
Từ khoá: Truyền dẫn tỷ giá
Biến động tỷ giá
Chi phí thực đơn
Hồi quy chuyến tiếp trơn (STR)
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 279 .- Tr.84-96
Tóm tắt: Nghiên cứu này sử dụng phương pháp Hồi quy chuyển tiếp trên (Smooth transition regression model STR model) nhằm tìm kiếm bằng chứng về mức độ truyền dẫn của tỷ giá hối đoái vào lạm phát phụ thuộc vào mức độ biến động tỷ giá ở Việt Nam. Kết quả từ nghiên cứu cho thấy tồn tại sự phản ứng bất đối xứng của lạm phát trước biến động của tỷ giá. Theo đó, mức độ truyền dẫn sẽ khác biệt nhau tùy thuộc mức độ biến động trong tỷ giá ở dưới hoặc trên mức ngưỡng 0,8%/tháng. Trong dài hạn, mức độ truyền dẫn của tỷ giá vào lạm phát sẽ cao hơn khi biến động của tỷ giá vượt mức ngưỡng. Kết quả này cho thấy động cơ duy trì thị phần có thể là nguyên nhân làm thay đổi hành vi điều chỉnh giá của các doanh nghiệp tại Việt Nam trước cú sốc trong tỷ giá.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36296
ISSN: 1859-0012
Bộ sưu tập: Kinh tế & Phát triển

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.37 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.133.198


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.