Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36296
Title: Mức độ biến động tỷ giá và truyền dẫn tỷ giá hối đoái ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Trang
Quách, Doanh Nghiệp
Keywords: Truyền dẫn tỷ giá
Biến động tỷ giá
Chi phí thực đơn
Hồi quy chuyến tiếp trơn (STR)
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 279 .- Tr.84-96
Abstract: Nghiên cứu này sử dụng phương pháp Hồi quy chuyển tiếp trên (Smooth transition regression model STR model) nhằm tìm kiếm bằng chứng về mức độ truyền dẫn của tỷ giá hối đoái vào lạm phát phụ thuộc vào mức độ biến động tỷ giá ở Việt Nam. Kết quả từ nghiên cứu cho thấy tồn tại sự phản ứng bất đối xứng của lạm phát trước biến động của tỷ giá. Theo đó, mức độ truyền dẫn sẽ khác biệt nhau tùy thuộc mức độ biến động trong tỷ giá ở dưới hoặc trên mức ngưỡng 0,8%/tháng. Trong dài hạn, mức độ truyền dẫn của tỷ giá vào lạm phát sẽ cao hơn khi biến động của tỷ giá vượt mức ngưỡng. Kết quả này cho thấy động cơ duy trì thị phần có thể là nguyên nhân làm thay đổi hành vi điều chỉnh giá của các doanh nghiệp tại Việt Nam trước cú sốc trong tỷ giá.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36296
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.37 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.