Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36406
Nhan đề: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong công cuộc đổi mới
Tác giả: Trần, Kim Hoàng
Từ khoá: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Các tổ chức chính trị-xã hội
Công cuộc đổi mới
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 08(357) .- Tr.94-98
Tóm tắt: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội là một trong những thành tố cơ bản trong cấu trúc tổ chức của hệ thống chính trị ở Việt Nam. Các tổ chức này được hình thành nhằm đáp ứng những lợi ích đa dạng của các thành viên, thu hút đông đảo nhân dân tham gia quản lý các công việc nhà nước và xã hội; có mối quan hệ tác động qua lại nhằm tham gia vào các quá trình hình thành và tổ chức thực hiện các quyết sách của Đảng và Nhà nước, thực thi quyền lực chính trị nhằm bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân, thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước; đáp ứng nhu cầu Ổn định, đổi mới và phát triển xã hội, xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình góp phần vào những thắng lợi chung của cả dân tộc.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36406
ISSN: 0936-8477
Bộ sưu tập: Lịch sử Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.71 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.