Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36406
Title: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong công cuộc đổi mới
Authors: Trần, Kim Hoàng
Keywords: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Các tổ chức chính trị-xã hội
Công cuộc đổi mới
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 08(357) .- Tr.94-98
Abstract: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội là một trong những thành tố cơ bản trong cấu trúc tổ chức của hệ thống chính trị ở Việt Nam. Các tổ chức này được hình thành nhằm đáp ứng những lợi ích đa dạng của các thành viên, thu hút đông đảo nhân dân tham gia quản lý các công việc nhà nước và xã hội; có mối quan hệ tác động qua lại nhằm tham gia vào các quá trình hình thành và tổ chức thực hiện các quyết sách của Đảng và Nhà nước, thực thi quyền lực chính trị nhằm bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân, thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước; đáp ứng nhu cầu Ổn định, đổi mới và phát triển xã hội, xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình góp phần vào những thắng lợi chung của cả dân tộc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36406
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.71 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.