Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36997
Nhan đề: Tác động của sự thích ứng tổ chức đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp – Trường hợp các doanh nghiệp tại Thành phố Cần Thơ
Tác giả: Nguyễn, Thu Nha Trang
Nguyễn, Văn Hồng
Vũ, Thị Minh Hiền
Lưu, Tiến Thuận
Từ khoá: Doanh nghiệp
Hiệu quả hoạt động
Sự thích ứng tổ chức
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh;Số 15, Tập. 5 .- Tr.127-141
Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích về tác động của sự thích ứng tổ chức đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp đang hoạt động tại Thành phố Cần Thơ. Số liệu của nghiên cứu được thu thập từ việc điều tra 249 nhân viên đang làm việc tại các doanh nghiệp với quy mô và lĩnh vực hoạt động khác nhau. Các phương pháp phân tích sử dụng trong nghiên cứu là thống kê mô tả, kiểm định Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA), mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM), và phân tích cấu trúc đa nhóm. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự thích ứng tổ chức có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, trong đó việc ra quyết định có ảnh hưởng mạnh nhất đến hiệu quả hoạt động, khi so sánh với sự cảm nhận và hành động. Kết quả cũng chỉ ra rằng, doanh nghiệp vừa và lớn có sự thích ứng tổ chức tốt hơn so với doanh nghiệp nhỏ. Qua đó, bài nghiên cứu đã đề xuất một số hàm ý quản trị khả thi nhằm nâng cao sự thích ứng tổ chức và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36997
ISSN: 1859-3453
Bộ sưu tập: Khoa học Trường ĐH Mở Tp.HCM (Journal of Science HCM Open University)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.44 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.201.220


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.