Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37002
Title: Những cử chỉ mang ý nghĩa chào của người Việt trong giao tiếp hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Phương
Keywords: Cử chỉ
Giao tiếp
Chào hỏi
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngôn ngữ;Số 11 .- Tr.51-64
Abstract: Cách chào cũng chính là một biểu hiện đầu tiên và rõ ràng nhất của văn hóa này. Vi vậy, nhiều công ty, doanh nghiệp (đặc biệt là những doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân) ở Việt Nam hiện nay đã xây dựng và quy định những nghi thức chào hỏi, yêu cầu đội ngũ nhân viên phải thực hiện một cách chuẩn mực trong các giao tiếp tại nơi làm việc, đặc biệt là các giao tiếp với khách hàng. Thiết nghĩ đây cũng là một việc làm tích cực và thiết thực trong việc xây dựng văn hóa công sở, tạo dấu ấn riêng về sự nghiêm túc và chuyên nghiệp của các cơ quan, doanh nghiệp, góp phần phát triển đất nước và góp phần xây dựng một hình ảnh đẹp về con người Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37002
ISSN: 0866-7519
Appears in Collections:Ngôn ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.93 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.