Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3704
Title: Tiếp tục hoàn thiện chính sách đối với quân đội và gia đình quân nhân trong thời kỳ mới
Authors: Trần, Quốc Dũng
Keywords: Chính sách xã hội
Quân đội
Gia đình quân nhân
Thời kỳ mới
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 906 .- Tr.76-80
Abstract: Hoàn thiện chính sách xã hội đối với quân đội và gia đình quân nhân là một quá trình sửa đổi, bổ sung, phát triển không ngừng, bảo đảm cho hệ thống chế độ, chính sách đồng bộ, thống nhất, phù hợp quan điểm, nguyên tắc đổi mới của Đảng và Nhà nước, điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước và đặc thù hoạt động của quân đội, bảo đảm ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần đối với các đối tượng phục vụ quân đội và gia đình quân nhân; tạo động lực xây dựng quân đội, bảo về Tổ quốc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3704
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.57 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.