Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3709
Title: Tác động của nợ nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam dựa trên mô hình VECM =
Other Titles: The impacts of external Vietnam's economic growth based on VECM model
Authors: Nguyễn, Xuân Trường
Keywords: Ngưỡng nợ nước ngoài
Tăng trưởng kinh tế
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 145 .- Tr.20-30
Abstract: Bài viết phân tích tác động của nợ nước ngoài (NNN) đến tăng trưởng kinh tế (TTKT) và xác định ngưỡng NNN tại Việt Nam bằng mô hình VECM theo tiếp cận Johansen đối với giai đoạn 2000-2013 và dữ liệu thu thập theo quý, gồm 56 quan sát. Nghiên cứu đã tính được ngưỡng NNN của Việt Nam là 21,5 % GDP/quý và phát hiện, tồn tại mối quan hệ phi tuyến giữa NNN và TTKT. Đồng thời, NNN có tác động tích cực đến TTKT trong dài hạn. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đưa ra một số gợi ý chính sách hướng đến việc đảm bảo tính bền vững của nợ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3709
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_629.9 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.143.26


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.