Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3714
Nhan đề: Các nhân tố ảnh hưởng đến tính kịp thời của báo cáo tài chính - bằng chứng từ các công ty niêm yết tại Việt Nam =
Nhan đề khác: Factors affecting the timeliness of financial reporting - eviden from the listed companies in Vietnam
Tác giả: Đoàn, Thị Cẩm Thư
Từ khoá: Báo cáo tài chính
Công ty niêm yết
Sở giao dịch chứng khoán
Thời hạn công bố
Tính kịp thời
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 145 .- Tr.32-44
Tóm tắt: Một trong những nhân tố quan trọng góp phần tạo nên tính hữu ích của báo cáo tài chính (BCTC) là tính kịp thời (TKT). Mục tiêu chính của nghiên cứu này nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến TKT của BCTC và đề xuất một số gợi ý nhằm cải thiện TKT của BCTC tại các công ty niêm yết (CTNY) ở Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phân tích hồi quy và kiểm định mô hình bằng phần mềm STATA với mẫu nghiên cứu là 825 quan sát được thu thập từ BCTC của các CTNY trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011-2015. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhân tố tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), sự thay đổi lợi nhuận, loại BCTC và loại ý kiến kiểm toán có tác động cùng chiều đến TKT của BCTC. Trong khi đó, các nhân tố loại BCTC và loại công ty kiểm toán có tác động nghịch chiều đến TKT của BCTC. Từ đó tác giả đề xuất một số gợi ý chính sách nhằm cải thiện TKT của BCTC tại các CTNY ở Việt Nam.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3714
ISSN: 1859-3682
Bộ sưu tập: Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_746.93 kBAdobe PDFXem
Your IP: 34.200.222.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.