Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3729
Nhan đề: Hiệu quả kỹ thuật của các công ty niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh- tiếp cận theo hàm sản xuất biên ngẫu nhiên =
Nhan đề khác: The technical efficiency of listed companies on Ho Chi Minh stock exchange - The stochastic frontier production function approach
Tác giả: Mạc, Hoàng Bích Thủy
Phạm, Lê Thông
Từ khoá: Hiệu quả kỹ thuật
Hàm sản xuất biên ngẫu nhiên
HOSE
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 145 .- Tr.58-68
Tóm tắt: Nghiên cứu sử dụng mô hình hàm sản xuất biên ngẫu nhiên với đầu vào là vốn, lao động và các khoản chi phí trong sản xuất, kinh doanh và đầu ra là doanh thu thuần của các công ty phi tài chính niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) để ước lượng mức hiệu quả kỹ thuật (HQKT). Bên cạnh đó, mô hình hồi quy tuyến tính với số liệu bảng cũng được dùng để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của các công ty trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế thế giới 2007-2009. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức HQKT trung bình của các công ty chỉ đạt 3,82%. Trong điều kiện khủng hoảng kinh tế, hiệu quả của các công ty giảm liên tục trong giai đoạn 2006-2014. Bên cạnh đó, các yếu tố quy mô hoạt động, hình thức sở hữu và ngành nghề kinh doanh ảnh hưởng đến hiệu quả của các công ty.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3729
ISSN: 1859-3682
Bộ sưu tập: Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_705.45 kBAdobe PDFXem
Your IP: 44.222.189.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.