Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3732
Title: Mối quan hệ trách nhiệm xã hội và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh =
Other Titles: Relationship between corporate social responsibility and business performance of real estate firms in Ho Chi Minh city
Authors: Trần, Thanh Phương Quỳnh
Nguyễn, Thị Oanh
Keywords: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
Hiệu quả kinh doanh
Bất động sản
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 145 .- Tr.69-84
Abstract: Nghiên cứu này tập trung phân tích mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và hiệu quả kinh doanh (HQKD) của các doanh nghiệp bất động sản (BĐS) tại TP. Hồ Chí Minh. Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility - CSR) có tác động ngày càng lớn đến hình ảnh của các doanh nghiệp trong mắt khách hàng, đối tác, nhân viên và các bên có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến hoạt động kinh doanh. Để giải đáp câu hỏi liệu việc thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp này có giúp cải thiện HQKD hay không, nhóm tác giả lựa chọn ngành BĐS - ngành hiện tại và tương lai có tầm ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế và môi trường sống hiện đại nhưng có thể gây ra nhiều biến đổi tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường tự nhiên và đời sống của con người. Nghiên cứu sử dụng ba mô hình hồi quy là FEM, REM và Pooled OLS dựa trên dữ liệu bảng giai đoạn 2011-2015 của 50 doanh nghiệp BĐS đã và đang thực hiện dự án tại TP. Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, doanh nghiệp thực hiện CSR càng nhiều thì HQKD càng được cải thiện trên cả yếu tố tài chính và phi tài chính.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3732
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.08 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.198.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.