Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38152
Nhan đề: Nâng cao chất lượng cán bộ nữ trong hệ thống chính trị cấp cơ sở
Tác giả: Trần, Thị Hồng
Từ khoá: Chất lượng cán bộ nữ
Hệ thống chính trị cấp cơ sở
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tuyên giáo;Số 10 .- Tr.34-37
Tóm tắt: Đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực nữ trong hệ thống chính trị cấp cơ sở không chỉ hướng tới mục tiêu đảm bảo hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị mà còn góp phần thực hiện quyền bình đẳng, cũng như tăng cường tính đại diện của đầy đủ các nhóm trong việc đưa ra quyết sách có ảnh hưởng đến toàn xã hội.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38152
ISSN: 1859-2295
Bộ sưu tập: Tuyên giáo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.15 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.38.49


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.