Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38370
Title: Quân đội tham gia thực hiện công tác dân tộc vì mục tiêu phát triển con người trong tình hình mới
Authors: Bùi, Mạnh Hùng
Keywords: Quân đội
Công tác dân tộc
Mục tiêu phát triển con người
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Con người;Số 4 .- Tr.36-51
Abstract: Bài viết: Mở đầu; Quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác dân tộc; Tính tất yếu và thực chất quân đội tham gia thực hiện công tác dân tộc vì mục tiêu phát triển con người trong tình hình mới; Kết quả Quân đội tham gia thực hiện công tác dân tộc vì mục tiêu phát triển con người và một số vấn đề đặt ra cần tiếp tục giải quyết; Nhân tố tác động và yêu cầu đặt ra đối với quân đội tham gia thực hiện công tác dân tộc vì mục tiêu phát triển con người trong tình hình mới; Giải pháp quân đội tham gia thực hiện công tác dân tộc vì mục tiêu phát triển con người trong tình hình mới; Kết luận.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38370
ISSN: 0328-1557
Appears in Collections:Nghiên cứu Con người

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
11.06 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.230.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.