Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38612
Nhan đề: Giải quyết tranh chấp liên quan đến giao dịch "Đứng tên giùm"- từ lý luận đến thực tiễn
Tác giả: Châu, Thị Khánh Vân
Từ khoá: Giao dịch
Giao dịch có điều kiện
Giao dịch giả tạo
Người trung gian
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 19 .- Tr.54-60
Tóm tắt: Trong thời gian qua có không ít các tranh chấp liên quan đến giao dịch “đứng tên giùm”. Tuy nhiên, do pháp luật chưa có quy định về giao dịch “đứng tên giùm”, cùng với việc các Tòa án khi giải quyết tranh chấp liên quan đến giao dịch này có sự khác biệt, thậm chí trái ngược nhau về cách nhìn nhận bản chất của giao dịch “đứng tên giùm”. Vi vậy, trong thời gian tới cần có giải pháp hoàn thiện quy định của pháp luật nhằm giải quyết tranh chấp liên quan đến các giao dịch “đứng tên giùm”.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38612
ISSN: 1859-2953
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Lập pháp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.59 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.