Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38760
Title: Động lực, sự hài lòng và ý định tiếp tục học trực tuyến: Ứng dụng thuyết sử dụng và thỏa mãn trong đại dịch Covid–19
Authors: Trần, Kim Dung
Trần, Trọng Thùy
Keywords: Đại dịch Covid–19
Học trực tuyến
Sự hài lòng
Thuyết U&G
Ý định tiếp tục
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số 01 .- Tr.5-28
Abstract: Do tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid–19, các chương trình học tập phải chuyển sang hình thức trực tuyến. Nghiên cứu này cung cấp một mô hình phân tích hệ thống tác động của các thành phần của động lực bao gồm: Sự thuận tiện, giải trí, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm thông tin, và giao tiếp xã hội thông qua ứng dụng thuyết sử dụng và thỏa mãn (U&G) trong việc dự báo sự hài lòng và ý định tiếp tục học trực tuyến của sinh viên. Sử dụng mẫu khảo sát gồm 681 sinh viên học trực tuyến, kết quả nghiên cứu cho thấy tác động tích cực của động lực lên ý định tiếp tục học trực tuyến thông qua sự hài kòng của sinh viên. Phát hiện này giúp các nhà quản trị lĩnh vực giáo dục phát triển các chiến lược liên quan để phản ứng hiệu quả với những bất ổn và để phát triển bền vững. Theo đó, nghiên cứu này đề xuất một vài đóng góp để nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến trong thời kỳ đại dịch Covid–19.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38760
ISSN: 2615-9104
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.93 MBAdobe PDF
Your IP: 34.231.247.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.