Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38776
Title: Tổ chức cơ quan soạn thảo các dự án luật nhìn từ kinh nghiệm một số nước
Authors: Hoàng, Minh Hiếu
Keywords: Cơ quan soạn thảo
Quy trình lập pháp
Dự án luật
Chương trình xây dựng luậ
Chương trình xây dựng luật
Pháp lệnh
Hoạch định chính sách;
Kỹ thuật soạn thảo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 22 .- Tr.56-64
Abstract: Xuất phát từ quan điểm khác nhau về mối quan hệ giữa việc hoạch định chính sách và chuyển hóa chính sách thành các quy phạm pháp luật, ở các nước trên thế giới có hai mô hình tổ chức cơ quan soạn thảo các dự án luật là cơ quan soạn thảo độc lập và cơ quan soạn thảo kết hợp. Mỗi cơ quan có những ưu điểm và hạn chế nhất định, phù hợp với truyền thống xây dựng pháp luật ở các quốc gia.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38776
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.72 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.