Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3959
Title: Phát triển kinh tế xanh ở Nam Phi và hàm ý chính sách cho Việt Nam
Authors: Trần, Thị Vân Anh
Keywords: Kinh tế xanh
Chính sách
Nam Phi
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 5 .- Tr.43-49
Abstract: Quá trình phát triển kinh tế trong giai đoạn vừa qua đã gây ra những tổn hại đối với nguồn tài nguyên thiên nhiên của Nam Phi. Một phần từ hệ sinh thái của các dòng sông của quốc gia này bị ô nhiễm nghiêm trọng, sự ô nhiễm đó đã dẫn tới nguy cơ thiếu nguồn nước sạch. Mặc dù những nổ lực gần đây của Chính phủ Nam Phi đã góp phần giảm bớt những hoạt động sản xuất tổn hại cho môi trường, nhưng tốc độ khắc phục tổn hại vẫn chậm hơn nhiều so với các nước trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD). Do đó, Chính phủ Nam Phi đã cam kết thực thi những thay đổi căn bản trong cấu trúc nền kinh tế theo hướng ưu tiên những mục tiêu của nền kinh tế xanh trong các chính sách quốc gia. Chính sách phát triển kinh tế xanh ở Nam Phi là kinh nghiệm hữu ích cho Việt Nam trong phát triển kinh tế xanh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3959
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_452.52 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.