Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3969
Title: Đặc điểm biến dạng dư lớp cấp phối đá dăm trong mặt đường bê tông nhựa
Authors: Lê, Đức Long
Phạm, Đức Phong
Nguyễn, Văn Lịch
Keywords: Biến dạng dư
Cấp phối đá dăm
Mặt đường bê tông nhựa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 4 .- Tr.29-34
Abstract: Bài báo trình bày nghiên cứu tổng quan về đặc điểm biến dạng cùng với ứng xử của biến dạng cùng với ứng xử của biến dạng dư lớp móng cấp phối đá dăm trong mặt đường bê tông nhựa. Thông qua phần mềm Abaqus với phương pháp phần tử hữu hạn, tác giả đã thiết lập mô hình tính toán, từ đó đánh giá được ảnh hưởng của một số tham số tới quá trình tích lũy biến dạng dư lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu mặt đường bê tông nhựa, làm cơ sở dữ liệu tham khảo cho tính toán thiết kế và khai thác loại mặt đường này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3969
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
411.5 kBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.