Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39827
Title: Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về phòng chống bệnh dại của người dân huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên năm 2019
Authors: Nguyễn, Thị Thắng
Nguyễn, Minh Sơn
Keywords: Phòng chống bệnh dại
Kiến thức
Thái độ
Thực hành
Tuy An
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 128, Số 04 .- Tr.189-198
Abstract: Mô tả thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về phòng chống bệnh dại của người dân huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên năm 2019 và một số yếu tố liên quan. Nghiên cứu được tiến hành bằng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang. Mẫu nghiên cứu gồm 384 người dân có nuôi chó trên địa bàn huyện Tuy An. Số liệu được thu thập và phân tích bằng các thuật toán thống kê y học cơ bản. Kiến thức đúng về phòng chống bệnh dại (PCBD) trên người đạt 60,4%; Thái độ đúng về phòng chống dại trên người chiếm 79,7%; Thực hành đúng về phòng bệnh dại trên người khá cao đạt 70,2%; Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa nghề nghiệp, số lượng nguồn thông tin tiếp cận với kiến thức phòng chống bệnh dại trên người; Có mối liên quan giữa số lượng nguồn thông tin tiếp cận, kiến thức về phòng, chống bệnh dại trên người với thái độ phòng chống bệnh dại trên người; Tuy nhiên chưa có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa các đặc điểm với thực hành phòng chống bệnh dại trên người. Kiến thức, thái độ, thực hành phòng, chống bệnh dại trên người của người dân huyện Tuy An đạt mức khá. Cần tiếp tục truyền thông giáo dục sức khoẻ giáo dục sức khoẻ bằng nhiều hình thức khác nhau để phát huy hiệu quả truyền thông giáo dục sức khoẻ nhằm nâng cao kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống bệnh dại của người dân.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39827
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.82 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.