Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3985
Title: Một số hợp chất phân lập từ vỏ hạt cây ý dĩ (Coix lacryma-jobi L.)
Authors: Vũ, Đức Lợi
Nguyễn, Thị Hường
Keywords: Coix lacryma-jobi L.
Vanillic
Isoannonacine
7-acetylaltholactone
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dược học;Số 504 .- Tr.40-43
Abstract: Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu về thành phần hóa học góp phần bổ sung thêm dữ liệu về cây ý dĩ và hướng nghiên cứu tác dụng sinh của cây này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3985
ISSN: 0866-7861
Appears in Collections:Dược học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.89 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.229.119.29


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.