Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39892
Nhan đề: Xây dựng Đảng về đạo đức trong tổ chức Đảng và đảng viên
Tác giả: Nguyễn, Văn Định
Từ khoá: Đạo đức
Tổ chức Đảng
Đảng viên
Xây dựng Đảng
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 06 .- Tr.09-11
Tóm tắt: Đại hội XII của Đảng xác định cùng với xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, xây dựng Đảng về đạo đức không thể thiếu, là đòi hỏi tất yếu trong công cuộc đổi mới của Đảng. Xây dựng Đảng về đạo đức là làm cho từng tổ chức đảng, từng đảng viên phải thực hành đạo đức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ đảng viên. Để làm được việc này, tổ chức đảng và đảng viên phải tự giác, nêu gương.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39892
ISSN: 1859-0829
Bộ sưu tập: Xây dựng Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.06 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.174.50


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.