Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40187
Title: Đánh giá độ chính xác gia công trực tiếp dữ liệu mây điểm chi tiết cánh Turbine từ phần mềm Inventor professional trên máy phay CNC
Authors: Đặng, Thanh Tâm
Trần, Vĩnh Hưng
Lê, Hồng Kỳ
Keywords: Inventor Professional
Mô hình hóa
Thiết kế
Tuabin
Turbocharger
Dữ liệu mây điểm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 08 .- Tr.40-44
Abstract: Cánh Turbine trong bộ tăng áp động cơ có cấu tạo rất đặc biệt, ở Việt Nam chưa có các nghiên cứu thiết kế và gia công chi tiết dạng này. Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu độ chính xác gia công trực tiếp chi tiết cánh tuabin từ file dữ liệu mây điểm với phần mềm inventor Professional trên máy phay CNC. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã sử dụng máy Scan ATOS Core 80 để tạo file mây điểm chi tiết cánh tuabin nén, đánh giá độ chính xác chi tiết gia công và chi tiết mẫu bằng máy đo CMM.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40187
ISSN: 2615-9910
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.09 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.