Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40427
Nhan đề: Speeding up digitalization, aiming at the digital ecosystem eSNP
Tác giả: Hong Ut
Từ khoá: Speeding up digitalization
Aiming at the digital ecosystem eSNP
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Journal Vietnam Logistics Review;No. 157 .- P.44-45
Tóm tắt: As a leading enterprise in the sea port sector with the import-export container market accounting for over 50% in the country, Saigon Newport Corp (SNP) has soon applied technology in the business activities. Currently, SNP has been speeding up a comprehensive digitalization in customer service, business administration and aiming at the digital ecosystem eSNP which is expected to bring best business efficiency. Its direction and initial success in its digitalization has created active impacts to the future of Vietnam’s logistics sector.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40427
ISSN: 2354-0796
Bộ sưu tập: Vietnam Logistics review

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
681.88 kBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.