Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41392
Title: Phòng chống "lợi ích nhóm" trong xây dựng chủ trương, nghị quyết, văn bản lãnh đạo của Đảng về phát triển công nghiệp và bảo vệ môi trường
Authors: Đặng, Thị Hồng Hoa
Keywords: Phòng chống
Lợi ích nhóm
Xây dựng
Chủ trương
Nghị quyết
Văn bản
Công nghiệp
Môi trường
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 11 .- Tr.42-45,49
Abstract: Đảng ta luôn xác định phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa chiến lược đối với nền kinh tế nước ta. Từ tổng kết thực tiễn trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta có nhiều nghị quyết, quyết định, chỉ thị lãnh đạo phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41392
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.174.50


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.