Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42292
Title: Thành tựu nổi bật qua 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh an giang lần thứ X và những vấn đề đặt ra cho nhiệm kỳ tới
Authors: Võ, Thị Ánh Xuân
Keywords: Qua 5 năm thực hiện nghị quyết
Đảng bộ tỉnh An Giang
Lần thứ X
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 955 .- Tr.78-82
Abstract: Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tỉnh An Giang đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, đồng thời rút ra nhiều kinh nghiệm quý trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của một tỉnh vùng biên giới Tây Nam Tổ quốc. Những thành tựu và kinh nghiệm để giúp Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh tự tin hướng đến mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2025 kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đạt mức trung bình cả nước; đến năm 2030 đạt mức trên trung bình cả nước”.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42292
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.8 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.