Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42396
Nhan đề: Những tương đồng giữa Sijo và lục bát (trong so sánh với tuyệt cú Haiku)
Tác giả: Phan, Thị Thu Hiền
Từ khoá: Nghiên cứu so sánh
Đoản thi/đoản ca Đông Á
Tuyệt cú
Haiku
Sijo
Lục bát
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Nghiên cứu Văn học;Số 09 .- Tr.3-14
Tóm tắt: Có lẽ trên thế giới khó tìm được một khu vực nào khác ngoài Đông Á - nơi thơ ngắn, thơ rất ngắn đã được mê chuộng nhiều đến thế: bên cạnh thể tuyệt cú viết bằng Hán tự mà bốn nền văn học cùng chia sẻ thì Korea, Nhật Bản, Việt Nam lại có những thể thơ riêng trong ngôn ngữ, chữ viết riêng của dân tộc mình. Và người ta có thể hình dung là mỗi thể thơ đó trong khi mang đặc điểm chung có tính loại hình, tính khu vực thì đồng thời cũng thể hiện những bản sắc dân tộc độc đáo. Bài viết này đặt bốn thể thơ ngắn Đông Á trong cái nhìn tương chiếu, kết hợp so sánh song song và so sánh ảnh hưởng. Qua khảo sát quá trình hình thành - phát triển, thi luật và cấu tứ, có thể nhận thấy sijo và lục bát có những điểm tương đồng với nhau nhiều hơn so với tuyệt cú và haiku.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42396
ISSN: 0494-6928
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Văn học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.48 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.