Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42630
Nhan đề: Đặc điểm tái sinh tự nhiên rừng phục hồi sau canh tác nương rẫy tại Vườn Quốc gia Tà Đùng, tỉnh Đắk Nông
Tác giả: Nguyễn, Thanh Tân
Từ khoá: Canh tác nương rẫy
Rừng phục hồi
Tái sinh tự nhiên
Vườn Quốc gia Tà Đùng
Đắk Nông
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn;Số 390 .- Tr.147-154
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện trên đối tượng rừng thứ sinh phục hồi tự nhiên sau canh tác nương rẫy thuộc Vườn Quốc gia Tà Đùng, tỉnh Đắk Nông. Nghiên cứu đã làm sáng tỏ các đặc điểm tái sinh tự nhiên gồm: Mật độ, tổ thành, chất lượng và nguồn gốc cây tái sinh, phân bố cây tái sinh theo cấp chiều cao, theo mặt phẳng ngang và đa dạng cây tái sinh. 33 ô tiêu chuẩn 2.500 m² (50 m x 50 m) được thiết lập trên các thảm thực vật đại diện cho các kiểu rừng và thời gian phục hồi sau nương rẫy. Số liệu tái sinh được thu thập trên các ô dạng bản diện tích 25 m² (5 m x 5 m). Kết quả cho thấy mật độ cây tái sinh kiểu rừng ít tre nứa từ 10.067 đến 14.793 cây/ha, trong khi kiểu rừng tre nứa từ 6.220 đến 8.280 cây/ha. Chất lượng cây tái sinh cho thấy: tỷ lệ cây phẩm chất tốt đạt từ 56,4% đến 69,2%. Cây có nguồn gốc từ hạt chiếm ưu thế, khoảng 80 đến 90%. Phân bố số cây tái sinh theo cấp chiều cao có xu hướng chung là giảm dần từ cây có chiều cao thấp (< 1 m) đến cây có chiều cao lớn (> 5 m). Phân bố cây tái sinh trên bề mặt đất rừng ở giai đoạn đầu của quá trình phục hồi rừng chủ yếu là phân bố cụm, giai đoạn tiếp theo có dạng phân bố ngẫu nhiên hoặc phân bố cách đều. Chỉ số đa dạng cây tái sinh đối với kiểu rừng ít tre nứa từ 3,24 đến 3,48 cao hơn so với kiểu rừng tre nứa (từ 2,98 đến 3,14).
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42630
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.88 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.