Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42681
Title: Nghiên cứu thành phần loài giun sán ký sinh ở một số loài thằn lằn thuộc khu vực Bắc Trung bộ, Việt Nam
Authors: Trần, Thị Bính
Nguyễn, Thị Ngọc Ánh
Ông, Vĩnh An
Nguyễn, Mạnh Hùng
Nguyễn, Ngọc Chỉnh
Nguyễn, Văn Hà
Keywords: Giun sán
Thằn lằn
Bắc Trung bộ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn;Số 391 .- Tr.110-116
Abstract: Kết quả nghiên cứu về thành phần loài giun sán ký sinh trên 7 loài thằn lằn phổ biến ở khu vực Bắc Trung bộ, đã phát hiện 16 loài giun sán ký sinh gồm: giun đầu gai (1 loài); giun tròn (7 loài); sán dây (6 loài) và sán lá (2 loài). Các loài giun sán được phát hiện ký sinh ở hệ tiêu hoá của vật chủ: ruột non, ruột già và mật. Tỷ lệ nhiễm cao nhất là loài giun tròn Strongyluris calotis ký sinh ở Nhông hàng rào (76,2%), Meteterakis sp.1 và Falcaustra sp. n. ký sinh ở Rồng đất (66,7%); loài Meteterakis sp.1 cũng có cường độ nhiễm cao nhất ở Rồng đất (26 giun/vật chủ). Chúng có đời sống ký sinh chuyên hoá cao ở các loài vật chủ. Lần đầu tiên, đã phát hiện được 9 loài ký sinh trùng ở thằn lằn Việt Nam trong đó: 2 loài giun tròn, 5 loài sán dây và 2 loài sán lá.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42681
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.90.95


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.