Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42878
Nhan đề: Những biến đổi của công giáo ảnh hưởng đến phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: Nguyễn, Hồng Dương
Nguyễn, Thị Quế Hương
Từ khoá: Biến đổi
Ảnh hưởng
Phát triển bền vững
Công giáo
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo;Số 8 .- Tr.57-83
Tóm tắt: Công giáo ở Việt Nam là một tôn giáo nhạy bén về thời cuộc ở trong nước và thế giới. Biến đổi Công giáo tự thân hay tác động của thời cuộc trong nước và thế giới đều ít nhiều ảnh hưởng đến phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay. Biến đổi của Công giáo thời điểm được bài viết tiếp cận từ năm 2004, năm này, ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI ngày 18/6/2004 ban hành Pháp lệnh Tin ngưỡng, Tôn giáo. Cùng với các Nghị quyết, Chỉ thị, như: Nghị quyết 24-NQ/TW về tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới (ngày 16/10/1990), Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác tôn giáo (ngày 12/3/2003)... Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo ra đời là một trong những tác nhân quan trọng của biến đổi của Công giáo. Biến đổi của Công giáo được bài viết tiếp cận ở các phương diện: Chính trị, văn hóa, môi trường, kinh tế - xã hội. Các phương diện biển đổi ảnh hưởng đến phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay được bài viết tiếp cận cả chiều tích cực và chiều ngược lại.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42878
ISSN: 1859-0403
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Tôn giáo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
11.94 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.20.240


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.