Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4324
Title: Chuyển đổi đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản tại thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, Nam Định
Authors: Nguyễn, Thanh Phong
Nguyễn, Viết Đăng
Nguyễn, Thị Thiêm
Keywords: Chuyển đổi đất
Nuôi trồng thủy sản
Mô hình sản xuất
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 12 .- Tr.48-51
Abstract: Những năm gần đây, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã thực hiện tốt việc chuyển đổi diện tích đất lúa, làm muối kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản (NTTS), góp phần cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng hiệu quả và bền vững. Trên địa bàn Thị trấn đã hình thành nhiều vùng NTTS tập trung đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, nâng cao thu nhập và giải quyết việc làm cho nông dân. Đây là hướng đi đúng, được người dân địa phương ủng hộ. Bài viết đánh giá thực trạng chuyển đổi đất trồng lúa sang đất NTTS tại Thị trấn, từ đó đưa ra các giải pháp để việc chuyên đổi được thực hiện một cách hiệu quả, phát triển theo hướng bền vững.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4324
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_327.37 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.97.214


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.