Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43284
Title: Nhận thức và hành xử đối ngoại theo giá trị tự do của Mỹ
Authors: Nguyễn, Anh Cường
Buòi, Thị Hoa
Keywords: Chính quyền Mỹ
Tự do
Chính sách đối ngoại Mỹ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 10 .- Tr.22-32
Abstract: Tự do không chỉ được coi là “giá trị căn bản trong hệ giá trị niềm tin” của người Mỹ mà từ sớm đã được coi là một công cụ giá trị điển hình để hướng tới thực hiện “Sứ mệnh đặc biệt của Mỹ là trở thành hình mẫu dân chủ của toàn thế giới”. Kể từ giữa thế kỷ XX, cùng với việc phô trương sức mạnh kinh tế và quân sự, nước Mỹ đã khéo léo sử dụng những giá trị bản sắc tích cực: “tự do", “dân chủ”, “nhân quyền” trong công cuộc xây dựng uy tín, hình ảnh quốc gia, sức mạnh mềm văn hóa, tư tưởng của Mỹ đối với toàn thế giới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43284
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.69 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.74.241


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.