Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4421
Nhan đề: A Simple Linear Time Algorithm for Computing a 1-Median on Cactus Graphs
Tác giả: Nguyễn, Trung Kiên
Huỳnh, Đức Quốc
Ly, Hong Hai
Pham, Van Chien
Từ khoá: Median problem
Facilities
Cactus graphs
Tree
Complexity
Algorithm
Linear
Năm xuất bản: 2017
Tùng thư/Số báo cáo: Applications and Applied Mathematics;12 .- p.70-77
Tóm tắt: We address the problem of finding a 1-median on a cactus graph. The problem has already been solved in linear time by the algorithms of Burkard and Krarup (1998), and Lan and Wang (2000). These algorithms are complicated and need efforts. Hence, we develop in this paper a simpler algorithm. First, we construct a condition for a cycle that contains a 1-median or for a vertex that is indeed a 1-median of the cactus. Based on this condition, we localize the search for deriving a 1-median on the underlying cactus. Complexity analysis shows that the approach runs in linear time.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4421
ISSN: 1932-9466
Bộ sưu tập: Tạp chí quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_465.13 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.222.251.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.