Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/445
Title: Tóm lược kết quả năm 2017 triển khai chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh An Giang
Authors: Trương, Kiến Thọ
Phạm, Danh Tướng
Keywords: Chiến lược
Khoa học
Công nghệ
Giai đoạn 2011-2020
An Giang
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ;Số 1 .- Tr.16-19,23
Abstract: Bài báo đã tổng kết kết quả thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung và nhiệm vụ chiến lược tại địa phương; những văn bản, nội dung cụ thể hóa định hướng nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ chiến lược tại địa phương; thực hiện mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ tại địa phương; thực hiện các định hướng nhiệm vụ khoa học và công nghệ phát triển tại địa phương; các giải pháp phát triển khoa học và công nghệ. Bài báo cũng nêu ra những tồn tại và các đề xuất khắc phục trong chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tại tỉnh An Giang.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/445
ISSN: 1859-0268
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.13 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.