Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4508
Title: Một số vấn đề về quan hệ thứ tự giữa các tập
Authors: Phạm, Thị Vui
Nguyễn, Thị Diễm My
Keywords: Sư phạm Toán
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn hệ thống hóa và trình bày chi tiết các kiến thức về quan hệ thứ tự giữa các tập hợp. Các quan hệ thứ tự này được sử dụng hiệu quả trong việc so sánh các giá trị của hàm đa trị, đây là cách tiếp cận mới trong lĩnh vực lý thuyết tối ưu. Các tính chất và mối quan hệ của chúng được trình bày chi tiết. Ngoài ra, hàm khoảng cách định hướng được sử dụng để khảo sát các tính chất của các dạng quan hệ thứ tự tập
Description: 82 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4508
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
487.55 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.117.38


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.