Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45606
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua bán trực tuyến và vai trò của biến trung gian ý định mua hàng
Authors: Phạm, Minh Luân
Keywords: Lợi ích cảm nhận
Ý định mua hàng trực tuyến
Hành vi mua hàng trực tuyến
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 36 .- Tr.3-6
Abstract: Để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng trực tuyến và vai trò của biến trung gian ý định mua hàng, nghiên cứu dựa trên số liệu khảo sát 554 sinh viên ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy, Lợi ích cảm nhận, Thái độ và ý định mua hàng ảnh hưởng thuận chiều đến hành vi mua hàng trực tuyến. Mô hình cũng cho thấy, Ý định mua hàng là biến trung gian ảnh hưởng của nhân tô Thái độ, Lợi ích cảm nhận đến Hành vi mua hàng trực tuyến. Từ đó, nghiên cứu đề xuất một số hàm ý nhằm gia tăng hành vi mua hàng trực tuyến của sinh viên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45606
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.17 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.